• Lorem ipsum
FAQ
Hoe bestel ik een matras op maat
Hoe teken of maak ik een Mal?

Hier is een aangepaste en gedetailleerde stapsgewijze handleiding over hoe je een mal van papier maakt voor een matras op maat door de contouren van je oude matras te gebruiken:

Benodigdheden:

 • Groot vel papier, zoals bakpapier, patroonpapier of oude kranten (groot genoeg om het matras op te meten)
 • Meetlint of liniaal
 • Potlood of stift
 • Schaar
 • Plakband of lijm

Stappen:

 1. Voorbereiding: Zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt om het matras op het papier uit te tekenen. Leg het vel papier op de grond of op een groot vlak oppervlak, zoals een tafel.
 2. Verwijder het beddengoed: Haal alle lakens en dekens van je oude matras, zodat je het duidelijk kunt zien en meten.
 3. Leg het papier op de grond: Leg het vel papier op de grond of op het oppervlak van je keuze.
 4. Plaats je oude matras op het papier: Plaats je oude matras bovenop het papier en zorg ervoor dat het goed gecentreerd en recht ligt.
 5. Omlijn de contouren van het matras: Gebruik een potlood of stift om de contouren van je oude matras op het papier te omlijnen. Volg de randen van het matras nauwkeurig om de juiste vorm vast te leggen. Zorg ervoor dat je stevig genoeg drukt om een duidelijke markering op het papier te maken.
 6. Meet de afmetingen (optioneel): Indien gewenst, kun je een meetlint of liniaal gebruiken om de lengte en breedte van de gemarkeerde contouren op het papier op te meten. Schrijf deze afmetingen op het papier, zodat je later gemakkelijk de juiste maat kunt bepalen.
 7. Controleer de nauwkeurigheid: Ga na of de omlijnde contouren en eventuele gemeten afmetingen correct zijn voordat je verder gaat.
 8. Knip de mal (eventueel) uit: Zodra je zeker bent van de nauwkeurigheid, knip je de omlijnde vorm van het matras uit het papier met een schaar. Uitknippen is geen must, dit kunnen wij ook voor u doen als dat liever heeft.
 9. Test de mal: Plaats de papieren mal op je oude matras om te controleren of deze perfect past. Pas de mal aan indien nodig door eventuele onnauwkeurigheden bij te knippen.

Nu heb je succesvol een mal van papier gemaakt voor je matras op maat door de contouren van je oude matras te gebruiken. Heeft u geen papier tot uw beschikking, dan sturen wij deze graag naar u toe vraag hier om een groot stuk papier voor uw mal. Of maak het kenbaar tijdens de afronding van het bestelproces onder het kopje 'opmerking' dan sturen wij de zelfde dag of volgende werkdag nog een mal naar u toe.

U kunt uw gemaakte mal opsturen naar:

DMM Bedding BV | Matrassenmaker

Vossenbeemd 107-C
5705CL Helmond - Nederland

Hoe bestel ik een matras/topper op maat

Hoe bestel ik een babymatras op maat/ovaal wiegmatras op maat:
Ga naar handleiding PDF bestand:..........

Hoe bestel ik een caravanmatras/campermatras op maat:
Ga naar handleiding PDF bestand:..........

Hoe bestel ik een caravan oplegmatras/camper oplegmatras op maat:
Ga naar handleiding PDF bestand:..........

Hoe bestel ik een rechthoekig matras op maat:
Ga naar handleiding PDF bestand...........

Algemene voorwaarden, disclaimer
Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN               
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen,(af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden en handelingen van www.matrassenmaker.nl internetwinkel van Matrassenmaker, gevestigd te Helmond - hierna te noemen verkoper, uitgebracht aan en/of gesloten met de betrokken wederpartij - hierna te noemen koper. Deze algemene voorwaarden  zijn evenzeer van toepassing op alle boven omschreven (rechts)handelingen indien verkoper daarbij zichzelf of een derde inschakelt. in zo een geval geldt de betrokken derde partij voor de toepassing van deze algemene voorwaarden evenzeer  als "verkoper", en kan de betrokken respectievelijk derde zich jegens  de koper daar rechtstreeks op beroepen.
 
Artikel 1: Aanbod en aanvaarding
1.1. Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle offertes of voorstellen verlopen automatisch na 7 werkdagen.
1.2. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de koper wordt aanvaard heeft verkoper het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
1.3. Indien koper schriftelijk (waaronder mede begrepen per fax, per e-mail of op andere elektronische wijze) een bestelling of order heeft geplaatst voor een matras op maat bij verkoper, is deze onherroepelijk. Koper dient om een bestelling te kunnen plaatsen haar correcte naam, adres en telefoonnummer op te geven bij het plaatsen van haar bestelling.
1.4. Indien koper een bestelling heeft geplaatst omschreven zoals bij punt 1.3 dan kan koper de maten en het soort matras niet meer wijzigen.
1.5. Indien koper het bestelde matras op maat toch annuleert nadat deze al in productie is genomen en/of vervaardigd is zonder dat het matras is geleverd, is koper verplicht om het totale factuurbedrag zoals opgegeven in de offerte volledig aan verkoper te voldoen.
1.6. Mocht er door een software en/of technische fout in de webshop van verkoper de verkoopprijzen onverhoopt veranderd zijn en koper heeft een bestelling geplaatst en/of betaald dan wordt de koop automatisch ontbonden. Verkoper boekt dan het eventueel betaalde bedrag terug op de rekening van koper.
1.7 Heeft u onze showroom bezocht en u wilt een bestelling plaatsen dan vragen wij max. 25% van het factuurbedrag
als aanbetaling. Annuleert/wijzigt u de bestelling dan zullen wij (als er al kosten zijn gemaakt) deze in mindering brengen
op de aanbetaling en/of de meerprijs in rekening brengen bij een wijziging. 
Bij online aankopen, achteraf wijzigingen doorgeven zullen wij de meerprijs aan u doorberekenen als er al kosten zijn gemaakt (delen van uw matras zijn al gemaakt en kunnen die niet meer gebruiken) en/of de wijziging een meerprijs heeft omdat bijv. de maten, stof groter/anders gaan worden dan het bestelde product.

Artikel 2: Levering
2.1. De op de website van verkoper aangegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen tenzij schriftelijk tussen koper en verkoper separaat is overeengekomen.
2.2. Onder overmacht wordt verstaan, onverlet hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie in ieder geval wordt begrepen, iedere van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd zoals onder andere oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, werkstakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie in de toelevering van goederen door toeleveranciers, onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, transportmoeilijkheden, in- en/of uitvoerbeperkingen, vorst, brand, epidemieën,(natuur)rampen en andere onvoorziene belemmeringen die de vervaardiging of het vervoer van de goederen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken. Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van fabrieken, leveranciers of andere handelaren van wie verkoper zaken of diensten betrekt.
2.3. Indien verkoper door bovenbedoelde overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, is hij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst te zijner keuze, hetzij de uitvoering op te schorten tot de overmacht opleverende omstandigheid ophoudt te bestaan, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 
2.4. Levering van bestelde producten worden door onze bezorgdienst tot de eerste drempel van het gebouw bezorgd. Onze medewerkers brengen de spullen niet naar boven in een woning, appartementen en/of flatgebouwen.
2.5 Levering met de post. De post komt meestal 1x bij u langs. Bent u niet thuis dan laten zij meestal een bericht achter voor afhalen bij een afhaalpunt. Haalt u uw bestelling niet op en/of de postbezorger is meerdere malen of maar 1x bij u geweest en komt deze retour naar ons dan betaald u kosten om deze weer door ons te laten opsturen. Afhankelijk van het product wat u bij ons gekocht heeft zijn deze kosten ca. 10,- euro tot 25,- euro. Het niet thuis zijn en/of het niet afhalen bij een afhaalpunt is geen reden om uw bestelling te annuleren of te wijzigen. Mede omdat u bij ons maatwerk koopt.

Artikel 3: Betaling
3.1. Verkoper vermeld in haar offerte hoe koper de betaling dient te verrichten.
3.2. Betaling dient te geschieden door middel van vooruitbetaling, aanbetaling of door het betalen van de volledige rekening inclusief de eventuele bezorgkosten.
3.3. Wanneer verkoper de bestelling gaat leveren dan dient koper zodra het pakketnummer/leveringsbevestiging per email, telefonisch op een andere wijze is ontvangen het totaal verschuldigde factuurbedrag inclusief bezorgkosten direct over te maken op de bankrekening van de verkoper.
 
Artikel 4: Te late betaling/Geen betaling
4.1. Bij overschrijding van de betalingstermijn en/of annuleren van de bestelling en/of niet willen betalen is koper van rechtswege in verzuim en is verkoper gerechtigd de voor de transactie in Nederland geldende wettelijke rente in rekening te brengen.
4.2. Voorts zal koper de redelijkerwijs noodzakelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd zijn. Wanneer een incasso in handen van een advocaat, gerechtsdeurwaarder en/of incassokantoor wordt gegeven zullen de door koper verschuldigde kosten tenminste gelijk zijn aan de alsdan geldende suggesties en aanbevelingen voor een gestaffeld incassotarief zoals omschreven in het Besluit vergoeding incassokosten (Wet Normering Inkassokosten)welke in werking is getreden op 1 juli 2012.
4.3. Voor zakelijke transacties geldt dat verkoper gerechtigd is 15% van het openstaande factuurbedrag in rekening te brengen aan koper zijnde de redelijkerwijze te maken kosten buiten rechte om tot invordering van het verschuldigde factuurbedrag te komen.

Artikel 5: Klachten, reclames, voorwaarden garantie
5.1. Onder reclames worden verstaan alle klachten van de koper met betrekking tot de hoedanigheid van de (af)geleverde zaken en/of diensten. De koper is verplicht terstond bij ontvangst te (laten) onderzoeken of de (af)geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
5.2. Koper kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden indien hij dit onderzoek nalaat of verkoper niet binnen de hierna genoemde termijnen van de gebreken in kennis stelt.
5.3. Zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de zaken, verborgen gebreken onmiddellijk nadat koper deze heeft ontdekt, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken, schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van verkoper te worden gebracht.
5.4. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend onder vermelding van de bestelgegevens, chargenummer, en factuur- en eventuele vrachtbriefnummers.
5.5. Gereclameerde zaken mogen alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper.
5.6. Ingeval van gegronde, naar behoren en tijdig ingediende klachten is verkoper, zulks te zijner keuze, rekening houdend met belangen van koper en de aard van de klacht, verplicht tot:

1. Aflevering van het ontbrekende;
2. Verlening van het ontbrekende;
3. Herstel van de afgeleverde zaken;
4. Vervanging van de afgeleverde zaken;
5. Restitutie van de koopprijs tegen teruggave afgeleverde zaken;

Verkoper zal deze keuze maken binnen 14 dagen nadat door verkoper de gegrondheid van de klacht is vastgesteld en vervolgens zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn nakomen. Bij gebreke van deze keuze binnen genoemde termijn is koper bevoegd tussen bovengenoemde alternatieven te kiezen.
5.7. Verkoper doet altijd haar uiterste best om de opgegeven maten van de koper bij benadering te produceren. Een afwijking van 2 a 3 cm per zijde ( 1x breedte, 1x lengte) is normaal en koper kan hiervoor bij verkoper geen reclame of klacht indienen.. Wanneer koper een bestelling plaatst bij verkoper wordt koper geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarde.
5.8. De hoogte van het matras is bij benadering en kan bij afritsbare matrassen eventueel maximaal 3 cm afwijken. Koper kan hierover niet reclameren. Wel kan koper het matras terugsturen waarna verkoper na ontvangst van het matras in originele staat (in de originele verpakking en ongebruikt) het factuurbedrag aan koper zal overmaken. Wanneer het matras uit de originele verpakking is gehaald dan is verkoper gerechtigd kosten in rekening te brengen bij koper en deze kosten in mindering te brengen op het uit te betalen factuurbedrag.

5.9 Voorwaarden garantie:
1. De gewichtsklasse van de gebruiker dient overeen te komen met de max. gewichtsklasse van het matras;
2. De bedbodem moet in een goede staat verkeren dus geen barsten en missende latten etc.;
3. Bij een lattenbodem mag de max. afstand tussen de latten 3 a 4 cm zijn;
4. Een gaatjesboard bodem: matras beschermen met een matrasbeschermer op de bedbodem;
5. Spiraalbodem: matras beschermen met een matrasbeschermer op de bedbodem;
6. Latten ongeschuurd, matras beschermen met een matrasbeschermer op de bedbodem;
7. Bovenzijde matras beschermen met een degelijke matrasbeschermer en hoeslaken;
8. Er mag niets uitsteken op de bedbodem welke het matras kan induwen/beschadigen; 

 
Artikel 6. Retour/Herroepingsrecht

Ondanks dat u bij ons in de showroom kunt komen proefliggen om alle matrassen
te testen en advies kunt krijgen, blijft een nieuwe matras soms lastig uit te kiezen.
Misschien heeft u al alle informatie en wilt u direct online uw matras in onze webshop kopen?
U kunt ons altijd bellen voordat u online besteld om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.
Tel: +31 (0)492-547174

Wij maken alles op maat volgens de door u gekozen opties.
U kiest de breedte, lengte, hoogte, soort schuim, de matrastijk enz. enz.
Hoe bijzonder is dat! Hierdoor is het retour/herroepingsrecht uitgesloten. Mocht u achteraf
toch een verkeerde keuze gemaakt hebben dan lossen wij dat samen op.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van de verkoopovereenkomst, waaronder aansprakelijkheid wegens niet of niet tijdige aflevering of gebreken aan het afgeleverde is beperkt tot de netto-factuurwaarde van de betreffende zaken. Indien verkoper voor de betrokken aansprakelijkheid is verzekerd, is de aansprakelijkheid van verkoper daarenboven beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de assuradeur wordt uitgekeerd. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade waarvoor koper is verzekerd.
7.2. Dezelfde beperking van aansprakelijkheid geldt indien verkoper door koper uit anderen hoofde dan de verkoopovereenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
7.3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.4. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet terzake van opzet en grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van verkoper.
7.5. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken met betrekking tot de (af)geleverde zaken en/of diensten van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel verkoper als koper.
7.6. Het bepaalde in lid 2 van artikel 5 geldt onverminderd.
7.7. Verkoper doet altijd haar uiterste best om de opgegeven maten van de koper bij benadering te produceren, een afwijking van een 2 a 3 cm per zijde is normaal, koper kan verkoper hiervoor niet aansprakelijk stellen en verkoper is nimmer aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade van koper of aan derden die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1. De afgeleverde zaken worden pas eigendom van koper, als deze al datgene heeft voldaan wat verkoper uit hoofde van alle (eerdere of  latere) verkoopovereenkomsten met koper en/of door verkoper verrichte of te verrichten diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of mocht (ver)krijgen.
8.2. Koper is binnen redelijke grenzen verplicht zijn medewerking te verlenen aan alle maatregelen die verkoper, ter bescherming van de afgeleverde zaken en/of haar eigendomsrecht op die zaken wil treffen.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper onmiddellijk hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
8.4. Indien verkoper niettegenstaande het bepaalde in het vorige niet de eigendom van de door koper gevormde zaken verkrijgt, zal koper op eerste verzoek van verkoper alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht (in voorkomende gevallen mede toekomend aan andere rechthebbenden) op de betreffende zaken ten behoeve van verkoper.
8.5. Indien koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, de in lid 3 bedoelde zaken, alsmede in lid 4 bedoelde zaken waarop een bezitloos pandrecht rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van  10% van het door hem aan verkoper verschuldigde, met een minimum van 50 euro per dag of gedeelte daarvan dat koper in gebreke is met de nakoming van deze verplichting.

Artikel 9 Verzuim
9.1. Indien koper in verzuim is en/of verkoper goede gronden heeft te vrezen dat koper niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen of de bestelling zal gaan annuleren, zal verkoper, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten, gerechtigd zijn:

(a) vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen;
(b) de uitvoering van alle (betrokken, eerdere of latere) verkoopovereenkomsten geheel
of gedeeltelijk op te schorten;
(c) overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere overeenkomsten te herroepen,
waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
(d) zijn verplichtingen uit andere overeenkomsten met koper te schorten;

9.2. Verkoper zal slechts tot de bovengenoemde maatregelen gerechtigd zijn voor zover de (gevreesde) tekortkoming van koper deze maatregelen rechtvaardigt.
9.3. Indien koper haar bestelling niet meer in ontvangst wil nemen en/of deze niet wil betalen of maar een gedeelte wil betalen dan is koper in verzuim, koper is verplicht om het volledig afgesproken bedrag direct te betalen aan verkoper. Wil koper niet betalen dan kan verkoper zich beroepen op al het gestelde Artikel 4 te late betaling.
9.4 Wanneer koper bij levering op afgesproken datum en tijdstip niet aanwezig is, en niet 3 dagen van te voren een andere datum is overeengekomen voor levering met verkoper, dan is koper in verzuim. Koper betaald extra bezorgkosten voor iedere poging die verkoper moet doen om het bestelde steeds weer opnieuw te leveren, iedere poging tot leveren wordt vermenigvuldigd met de bezorgkosten van de eerste levering. Betaald koper niet dan is deze in verzuim, verkoper kan zich alsdan beroepen op hetgeen is gesteld in Artikel 4 te late betaling.

Artikel 10: Toe te passen recht en competente rechter
10.1. Op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en overeenkomsten omschreven in de aanhef van deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van verdragen en eenvormige wetten op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. Ingeval van geschillen die zijn onderworpen aan de rechtsmacht van de Rechtbank, zal uitsluitend de Rechtbank bevoegd zijn van de plaats waar het hoofdkantoor van verkoper is gevestigd. Voor vorderingen van  verkoper is evenwel ook de Rechtbank van de vestigings-, woonplaats van koper bevoegd.

Artikel 11: Gebruik website
11.1. Deze bovengenoemde artikelen zijn ook van toepassing op iedere wijze van gebruik van de website www.matrassenmaker.nl waaronder wordt verstaan het bezoeken ervan, het bestellen, het kopen van artikelen, het vanuit deze websites navigeren naar andere websites, het kopiëren alsmede het delen van documenten, het gebruik van informatie van deze websites in welke vorm dan ook. Als koper het daar niet mee eens bent, dient koper deze websites direct te verlaten. (Klikt u daartoe een of meerdere malen op de knop  "Vorige" of "Back" van uw browser.) Door het plaatsten van een bestelling op de website van verkoper verklaart koper zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Het uitgangspunt van verkoper is dat koper zich vergewist heeft van de Algemene Voorwaarden van verkoper alvorens een bestelling bij haar te plaatsen.

Artikel 12: Exoneratieclausul
12.1. Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, is verkoper niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze websites. Door gebruik van de website vrijwaart koper verkoper uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

Artikel 13: Inhoud website
13.1. De informatie op deze website word te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap verstrekt. Verkoper streeft er zoveel mogelijk naar om feitelijke juiste informatie te verstrekken. Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schrijffouten dan wel verouderde informatie.

Artikel 14: Links naar andere websites
14.1. Indien op deze website links zijn aangebracht naar andere websites, is dat slechts bij wege van service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat verkoper op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van die websites.

Artikel 15: Downloaden van bestanden
15.1. Indien vanaf deze website, dan wel vanaf websites waar naartoe vanaf deze website links zijn aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschiedt zulks geheel voor eigen risico, zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade, of voor welke schade ook, aanvaard wordt.

Artikel 16: Annuleringen
17.1. Vanaf het moment van bestelling tot aan het moment van verzending geldt dat u een bestelling altijd kosteloos kunt annuleren zonder een opgaaf van redenen. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat gefabriceerde producten zoals matrassen. Annuleert u de bestelling, nadat de bestelling aan u verzonden is, dan is verkoper genoodzaakt u de verzendkosten (en eventueel gemaakte extra kosten) in rekening te brengen. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via de e-mail of per post. Koper dient in een schriftelijke annulering in ieder geval zijn/haar volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Voor het terugbetalen van al betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) heeft verkoper tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit België dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden. Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer, waarvan u de betaling aan verkoper heeft gedaan. Dit  i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Al betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.
 


Website www.matrassenmaker.nl is gebouwd, wordt geëxploiteerd door en is eigendom van Matrassenmaker, gevestigd in Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr.: 73551589. Alle materiaal op deze website is eigendom van Matrassenmaker zelf of partners van Matrassenmaker die toestemming hebben gegeven het  betreffende materiaal te gebruiken. U mag materiaal van deze site afhalen en op een computerbeeldscherm weergeven, losse pagina's op papier afdrukken en dergelijke pagina's voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in elektronische vorm op schrijf opslaan. Tenzij hierboven uitdrukkelijk anders is bepaald, is het niet toegestaan het materiaal geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, aan te passen of op enige wijze commercieel te exploiteren. Zonder dat deze bepaling enige beperking inhoudt, zijn  met name de volgende handelingen zonder voorafgaande toestemming van Matrassenmaker niet toegestaan:

1.Het verspreiden van (deel van het) materiaal (o.a. door  er gebruik van te maken al deel van een bibliotheek, archief, website, brochure  of vergelijkbare dienst);
2.Het verwijderen van het auteursrecht- of  handelsmerkteken van enige overeenkomstig deze voorwaarden gemaakte kopieën van het materiaal;
3.Het aanmaken van een database in elektronische of gestructureerde handmatige vorm oor materiaal systematisch geheel of gedeeltelijk te downloaden en op te slaan.

Bovenstaande artikelen van de Algemene Voorwaarden zijn  van toepassing op www.matrassenmaker.nl - Matrassenmaker, gevestigd Vossenbeemd 107C, 5705CL  Helmond. K.v.K. nr.: 73551589

Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op (de toegang tot en het gebruik van) alle webpagina’s van de website www.matrassenmaker.nl(hierna: "de website”). Door de website te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. Op de website is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

Deze website, de inhoud daarvan en de informatie op deze website wordt aangeboden op 'AS IS'-basis, dat wil zeggen zonder enige garantie aangaande de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid daarvan. U kunt daaraan op geen enkele wijze rechten ontlenen. Beslissingen die u op grond van (de inhoud van of informatie op) deze website neemt, vallen uitsluitend onder uw eigen verantwoordelijkheid.

De website kan links bevatten naar websites van derden. Matrassenmaker en haar dochter- of gelieerde ondernemingen hebben geen controle of zeggenschap over de inhoud van deze websites.

De verzender van enige communicatie aan deze website, of anderszins aan de eigenaars van deze website, is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Matrassenmaker en haar dochter- of gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook - daaronder mede begrepen directe schade, indirecte schade, gevolgschade (zoals vertragingsschade en winstderving), schade als gevolg van het verlies, onbruikbaar worden of beschadiging van bestanden of gegevens en schade als gevolg van virussen of onrechtmatig gebruik van de website door derden - die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (de inhoud van) de website, het onvermogen om gebruik te maken van de website, het gebruik of de prestatie van software of documenten, de levering of niet- levering van diensten, het gebruik van cookies op deze website, het gebruik van links naar websites van derden.

Deze website en alle onderdelen daarvan - inclusief afbeeldingen, merken, handelsnamen, logo’s, teksten, databanken, grafische weergaven, buttons en software - zijn eigendom van Matrassenmaker of haar licentiegevers. Matrassenmaker en haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor die daarop rusten, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en databankrechten. Het is niet toegestaan om deze website of enige gedeelte daarvan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Matrassenmaker openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te vragen of te hergebruiken, te downloaden of op te slaan, behoudens voor zover dit nodig is voor een rechtmatig gebruik van de website.

Matrassenmaker behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te herzien. U bent gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de website bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waaraan u zich dient te houden.

Matrassenmaker

Privacy Policy en cookies

Privacy policy voor Matrassenmaker,
eigenaar van www.matrassenmaker.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.matrassenmaker.nl
is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze
privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.matrassenmaker.nl
te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de
voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de
privacy policy van Matrassenmaker en specifiek www.matrassenmaker.nl,
kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is [email protected].

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.matrassenmaker.nl maakt gebruik van verschillende technieken
om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op
de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een
gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie
oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring.
De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer
IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken
en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem
bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

www.matrassenmaker.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om
informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website
bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien
welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke
informatie de browser deelt.
Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te
downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Lekker handig! Bovendien helpen
ze ons inzien hoe je onze sites gebruikt en hoe wij de boel beter en
klantvriendelijker kunnen maken.

Dankzij cookies onthouden we je winkelmandje of het tonen van je eerder
bekeken producten.

Cookies accepteren

Als je onze sites in volle glorie wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze
cookies accepteert. Gelukkig is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op
twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek
ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik
te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over
deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Matrassen
Zijn jullie matrassen veilig?

Jazeker, al onze grondstoffen die afkomstig zijn van onze fabrikanten,
zijn getest en gecertificeerd.

Onze schuimen en stoffen worden vervaardigd in:
Duitsland, Nederland en België.
Zo garanderen wij de hoogste kwaliteit.

Als familiebedrijf werken we met passie
en liefde voor het vak.
Bij ons bent u nog steeds een echte klant,
we nemen de tijd voor je en zorgen voor je,
altijd helpen waar mogelijk.

Elke matras die onze fabriek verlaat, wordt met zorg gemaakt.
Elke matras wordt van bestelling tot verzending meerdere keren gecontroleerd,
dus onze kwaliteit is gegarandeerd.

Keurmerken
Welke keurmerken hebben jullie?

Keurmerken

certipur

 

 • De CertiPUR standaard is een relatief nieuwe standaard van de Europese vereniging van polyurethaan fabrikanten.
 • De CertiPUR® heeft betrekking op schuimproducten zoals traag- en koudschuim.
 • De CertiPUR® Certificering wordt alleen toegekend aan schuimproducenten die voldoen aan de huidige eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De zogenaamde SHE eisen. (SHE: Safety – Health – Environment).


   
LGA   


Het LGA certificaat wordt uitgereikt aan matrassen die vrij van schadelijke stoffen zijn getest.
De LGA certificaat garandeert onder andere dat een schuimproduct een uitstekende kwaliteit heeft. Met dit certificaat bent u zeker van een veilig product.


 oekotex


Onze matrasstoffen en schuimen hebben de Oeko-Tex Standard 100 product class 1 certificatie.
De stof/schuim voldoen aan menselijke/ecologische vereisten volgens de standaard 100 class 1 .
Dit betekent dat de stof/schuim vrij is van schadelijke stoffen en geschikt is voor menselijke gebruik.

Brandvertragende schuimen:
Onze CMHR-schuimen voldoen aan de brandnorm British Standard 5852 part 2 Crib 5 zonder toevoeging van halogeenhoudende brandvertragers. Onze CMHR-schuimen worden op een milieuvriendelijke manier geproduceerd (volledig CFK-vrij) en zijn bovendien zowel fysisch als chemisch recycleerbaar. Al onze CMHR-schuimen zijn gecertificeerd volgens de normen van LGA Schadstoffgeprüft.

Als fabrikant van matrassen produceren wij deze in onze fabriek in Helmond/Nederland. Wij gebruiken uitsluitend grondstoffen die geproduceerd worden in de EU.

Duurzaam ondernemen
Houden jullie rekening met het milieu?

Milieubewust

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt in
dat naast aandacht voor economische doelstellingen ook rekening
wordt gehouden met mens en milieu.

Bij Matrassenmaker maken we speciaal gebruik van duurzame materialen.
Dat maakt de productie en alle handelingen extra efficiënt. 
Onze restafval word gescheiden aangeboden voor recycling.
Zo persen wij o.a. onze schuimafval en stoffenafval in balen zodat
deze gemakkelijker kunnen worden aangeboden voor recycling.
Uiteindelijk worden hier weer nieuwe producten van gemaakt zodat
onze milieu niet extra belast wordt.  

Bovendien zijn we ons bewust van het belang van eenvoudige
maatregelen, zoals het uitschakelen van (overbodige) verlichting
en de verwarming middels een tijdschakelaar geprogrammeerd is.

We kiezen tenslotte voor duurzaamheid, uit bezorgdheid voor
de levenskwaliteit van volgende generaties.

Recycling schuimafval

Balen met schuimafval worden ingeladen en afgevoerd voor recycling.

Milieu
Houden jullie rekening met het milieu?

Dat doen we zeker! Dit is een van onze prioriteiten.

Wij bundelen al ons restafval. Deze leveren we aan recyclingbedrijven. Dit leidt uiteindelijk tot nieuwe producten.
Hierdoor wordt de impact op het milieu geminimaliseerd.

Wij vinden dat de aarde beschermd moet worden zodat onze kinderen nu en in de toekomst kunnen
genieten van onze mooie aarde.

Leveringen & Afhalen
Wat zijn de verzendkosten?

Deze zijn afhankelijk van de door u gekozen verzendmethode.
Tijdens het bestelproces staan de mogelijkheden op een rijtje met
de eventuele verzendkosten.

Wij verzenden 95% met Post.nl, wanneer dit niet mogelijk is leveren wij zelf.

Levering door Post.nl:
Op de dag van verzending mailen wij u uw pakketnummer zodat u vanaf
20:00 uur en anders de volgende ochtend vanaf 08:00 uur de levering online kunt volgen.

Levering door Matrassenmaker:
Zodra wij zicht hebben dat uw bestelling gereed is mailen wij u een voorstel van levering.
Hierin staat dag en tijdsindicatie vermeld.

Afhalen in Helmond

Nadat u online uw aankopen heeft gedaan en voor de optie "afhalen" heeft gekozen,
ontvangt u per mail een bevestiging. Zodra uw bestelling gereed is sturen wij
u een email of wij bellen u. Wij ontvangen hierna graag een voorstel van
dag en tijdsindicatie voor het afhalen van uw bestelling. 

Leveringen - Afhalen eilanden

Wij leveren matrassen die groter zijn dan 90x200 niet op de eilanden.
Wij hebben geen afhaalservice voor de eilanden.  

Leveren jullie in Belgie?

Jazeker, wij leveren in heel Belgie.

Wat zijn jullie levertijden?

Tijdens het bestellen kiest u een verzendmethode:

Afhalen in Helmond 2-5 werkdagen

Standaard levering zending binnen 7-10 werkdagen

Spoed zending binnen 2 werkdagen

(start na ontvangst malletje, voorbeeldmatras , tekening)


Leveren jullie op de eilanden?

Geen eilanden leveringen van matrassen groter dan 90x200cm (als de breedte en/of lengte groter is).

Garanties en klachten
Wat zijn de garanties? Hoe gaan jullie met klachten om?

Inzakken kern bij o.a. juiste gebruik en belasting.
    Koudschuim HR40 -   7 jaar garantie
    Koudschuim HR55 -   7 jaar garantie
    Koudschuim HR65 - 10 jaar garantie
    Koudschuim HR80 - 10 jaar garantie

De onderstaande voorwaarden gelden om aanspraak
te kunnen maken op bovenstaande garanties.

1) Volwassenen minimale matrashoogte: 17cm
    Vanaf 95kg. matrashoogte van minimaal 20cm bij dagelijks gebruik,
    in combinatie met de juiste koudschuim. Zie onderstaande
2) Koudschuim HR40: Gewichtsklasse maximale belasting per ligplek: 90kg.
    Koudschuim HR55: Gewichtsklasse maximale belasting per ligplek: 110kg.
    Koudschuim HR65: Gewichtsklasse maximale belasting per ligplek: 120kg.
    Koudschuim HR80: Gewichtsklasse maximale belasting per ligplek: 130kg.    
3) Bedbodem dient vlak te zijn.
4) Heeft een matras geen bovenzijde dan keert u uw matras 1x per 3 maanden
    van voeteneinde naar hoofdeinde en keert u uw matras van onder naar boven.
5) Voor een goede bescherming van uw matras gebruikt u een goede molton
    onder uw (hoes)laken. Voor de bedbodem adviseren wij u
    om een matrasonderlegger te gebruiken. 

Klachten:
Stuur ons binnen 5 dagen zodra u uw bestelling ontvangen hebt een email naar:
[email protected] 
Wij zullen binnen max. 24uur contact met u opnemen.
Bellen kan uiteraard ook: 0492-547174
Wij zijn er om u te helpen.

Retouren en uitzonderingen
Retouren en uitzonderingen


Mocht er zich iets voordoen, bel (0492-547174) of mail ([email protected]) ons aub. Wij zijn er om u te helpen, niet om het moeilijker te maken!  Voor ons is het belangrijkste dat er een oplossing komt waar iedereen mee kan leven zodat u als klant tevreden bent en fijn kunt slapen. 

“U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. 

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten mits het product in goede orde ontvangen is.”

Uitzondering maatwerk!

“Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.”

 

Vakanties en feestdagen
Vakanties, feestdagen en leveringen bestellingen.

Zodra bekend is wanneer wij met vakantie gaan laten wij dit hier weten. 

De gebruikelijke feestdagen rekenen wij niet tot de werkdagen. De leveringsdatum schuift dan met dit aantal dagen op.

 

Over Matrassenmaker
Hebben jullie een winkel?

Wij hebben geen winkel.

Wij zijn fabrikant en hebben op dezelfde locatie een grote
showroom waar u op afspraak alle matrassen kunt
proberen. Wij geven u graag alle informatie en helpen
u graag verder in onze showroom.

Bel: 0492-547174

Geschiedenis van Matrassenmaker

Oprichter: Sertel Ortac

Als kleine jongeman heb ik altijd geroepen dat ik ondernemer wilde worden.
Naast mijn studie ben ik op 20-jarige leeftijd als zelfstandige gestart
en stond in de weekenden op marktenZo kon ik kennismaken met
het ondernemerschap en alles wat erbij komt kijken.

Na mijn opleiding ben ik gaan werken als boekhouder/bedrijfsleider
bij een dekbedden, matrassen en kussenfabriek in Eindhoven.
Hier heb ik het vak geleerd en mijn vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Na 2 jaar kreeg ik de mogelijkheid om een winkel over te nemen samen
met een compagnon in cadeau artikelen. Het assortiment was enorm
divers van kleine prullaria, huishoudartikelen, cadeaus, ameublementen
en we verkochten vliegreizen. Dit heb ik 13 jaar gedaan en
ik kijk hier met heel veel plezier op terug.

Toch merkte ik dat mijn hart bij textiel lag en ik wilde heel graag de overstap
maken naar de matrassen. In de laatste 2 jaar van mijn cadeauwinkel heb ik
een website gebouwd en ben online matrassen op maat gaan aanbieden.
Stapje voor stapje bouwde ik het ene af en bouwde gestaag het andere op.
Het is belangrijk om je hart te volgen en vertrouwen te hebben, want je stopt
met het een en het ander moet nog groeien.

Na een tijd werd mijn huidige pand te klein en ben ik verhuisd naar het
industrieterrein in Helmond. Op deze locatie had ik de kans om mijn bedrijf
uit te bouwen en mijn machinepark uit te breiden waardoor ik matrassen
van A tot Z kon gaan produceren. Niet alleen een zeer uitgebreid assortiment,
maar ook een ware specialist op het gebied van maatwerk.

Inmiddels werk ik samen met een fijn team aan collega's en leveren wij onze
matrassen in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland.  

Kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel en de matrassen die we produceren
worden van de beste materialen gemaakt. Niet alleen het koudschuim is van
top niveau, maar ook de stoffen voor de matrastijken zijn zeer hoogwaardig.

Contactgegevens
Neem contact op
Verstuur
*Verplichte velden
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »